Politică de Confidențialitate

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CATRE SOCIETATEA “GUARD ONE S.R.L.”

 1. INTRODUCERE

 Societatea noastra GUARD ONE S.R.L.  se angajează să vă protejeze informațiile personale și să le prelucreze în mod echitabil și transparent, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (“Regulamentul”).

 Informațiile personale vă aparțin și noi respectăm acest lucru. Este dreptul dvs. de a fi informat în mod complet cu privire la operațiunile de prelucrare de date pe care le efectuăm în cadrul activităților noastre specifice.

Pentru a vă furniza aceste informații într-un mod cât mai accesibil și concis, am conceput prezenta Informare privind colectarea, prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal de catre societatea GUARD ONE S.R.L.”  

Așadar, acest document vă oferă informații detaliate cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, modul în care le colectăm, scopurile în care le folosim și cum le păstrăm în siguranță.      

Prezenta informare indică, de asemenea, care sunt drepturile dvs. în ceea ce privește datele cu caracter personal, motiv pentru care vă rugăm să o parcurgeți cu mare atenție.

Pentru facilitarea parcurgerii, găsiți mai jos definiții și explicații ale noțiunilor specifice utilizate:

NoțiuneDefiniție/Explicație
Date cu caracter personalorice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Persoana vizatăpersoana fizică identificată sau identificabilă căreia îi sunt prelucrate datele cu caracter personal.
Prelucrareorice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
Operatorpersoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Persoana împuternicită de operatorpersoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului
Destinatarpersoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.
Consimțământorice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate
Identificatori onlineadresele IP, identificatorii cookie sau alți identificatori precum etichetele de identificare prin frecvențe radio. Aceștia pot lăsa urme care, în special atunci când sunt combinate cu identificatori unici și alte informații primite de servere, pot fi utilizate pentru crearea de profiluri și pentru identificarea persoanelor fizice.

 

2. Cine este compania GUARD ONE SRL?

Datele dvs. personale sunt procesate de către societatea GUARD ONE S.R.L. persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str George Georgescu nr. 49,sector 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J40/4186/21.05.1996,  avand cod unic de inregistrare 8677950, în calitate de operator de date cu caracter personal.

 

3. Cine sunt persoanele vizate de prelucrările noastre de date?

Prezentul document se aplica prelucrarii datelor cu caracter personal ale urmatoarelor persoane:

 • vizitatorilor si utilizatorilor site-ului www.guardone.ro („Utilizatori”);
 • clientilor persoane fizice (chiar si dupa încetarea relatiei contractuale între client si societatea noastra), potentialilor clienti, persoanelor fizice cu care societatea GUARD ONE S.R.L. deruleaza tranzactii ocazionale, reprezentantilor legali sau conventionali ai clientului;
 • persoanelor de contact, reprezentantilor legali sau conventionali, angajatilor sau persoanelor fizice desemnate de un partener contractual al societatii GUARD ONE S.R.L.;
 • candidatilor care aplica/acceseaza pentru un loc de munca în cadrul societatii GUARD ONE S.R.L.;

 

4. Ce date cu caracter personal sunt prelucrate de GUARD ONE SRL?

Societatea GUARD ONE S.R.L. prelucreaza datele pe care ni le furnizati dumneavoastra, in mod direct, precum si datele care sunt generate ulterior, pe baza acestora, respectiv :

 • Date generale de identificare: nume, prenume;
 • Date de contact: domiciliul şi reşedinţa (dacă este cazul), numărul de telefon,  adresa de poştă electronică;

Refuzul dumneavoastra de a furniza societatii noastre , datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea prestarii serviciilor  si/sau indeplinirea celorlalte scopuri de prelucrare de catre societatea GUARD ONE S.R.L. 

 

5. Prin activitatea desfasurata, atat pe pe site-ul nostru: www.guardone.ro, cat si in cadrul relatiei contractuale cu societatea noastra, vom evita să prelucrăm date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastra (de exemplu: informatii despre originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice, sanatatea, viata sexuala sau orientarea sexuala), cu exceptia cazurilor în care:

 1. prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale, în măsura în care acest lucru este autorizat de dreptul Uniunii sau de dreptul intern;
 2. în cazul în care ne-ati furnizat consimtamantul dumneavoastra explicit, în mod separat;
 3. prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către dvs.;
 4. prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
 5. prelucrarea este necesară din motive de interes public major, în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este proporțional cu obiectivul urmărit, respectă esența dreptului la protecția datelor și prevede măsuri corespunzătoare și specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale și a intereselor persoanei vizate;
 6. prelucrarea este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern care prevede garanții adecvate pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate.

 

6. În aceste cazuri specifice, vom putea prelucra următoarele date sensibile:

 • Vocea: înregistrată în cadrul comvorbirilor telefonice cu reprezentanții Guard One SRL;

Prin vizitarea site-ului www.guardone.ro sunt colectate automat urmatoarele date:

 • date tehnice adresa Internet Protocol (IP) utilizata pentru conectarea calculatorului dumneavoastra la internet, informatiile de conectare, tipul si versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile si versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul si platforma de operare, tipul dispozitivului si marca dispozitivului mobil; aceste date sunt colectate si prelucrate în numele Guard One SRL, prin fisierele de tip cookie ale tertelor parti; alte date despre vizitarea  site-ului www.guardone.ro (poate include date despre URL, secventa de clicuri catre, prin si de la site-ul www.guardone.ro inclusiv data si ora, informatiile sau produsele vizualizate pe site).

În cazul în care datele cu caracter personal apartinand persoanei vizate vor fi obtinute de catre SC Guard One SRL de la o terta parte,  SC Guard One SRL va furniza persoanei vizate toate informatiile relevante despre prelucrarea acestora intr-un termen rezonabil, dar nu mai tarziu de o luna de la obtinerea datelor, in functie de circumstantele specifice in care sunt prelucrate datele cu caracter personal.

 

7. Temeiurile legale si scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

 

7.1. Prelucrarea datelor clientilor persoane fizice si cele ale reprezentantilor clientilor persoane juridice

     Scopurile si temeiurile legale in baza carora societatea noastra prelucreaza datele cu caracter personal apartinand persoanelor vizate sunt in principal de a asigura măsurile de securitate necesare și de protejare fizica a bunurilor proprii sau prin alte sisteme(supraveghere video, monitorizare GPS) sau a clientilor societatii GUARD ONE S.R.L., dar si pentru:    

 • in baza consimtamantului exprimat de client/persoana vizata/dvs. pentru marketing direct;
 • in vederea incheierii si executarii contractelor la care clientul/persoana vizata este parte, pentru: derularea si gestionarea relatiei contractuale in vederea furnizarii produselor si serviciilor noastre, pentru derularea in bune conditii a serviciilor contractate, pentru furnizarea serviciilor suport aferente solicitarilor transmise de catre societatea GUARD ONE S.R.L. ori trimiterea de notificari cu privire la produsul contractat;
 • in vederea indeplinirii obligatiilor legale aflate in sarcina societatii noastre și din motive de interes public major, respectiv pentru: identificarea si cunoasterea clientelei in vederea prevenirii fraudelor;
 • in vederea indeplinirii intereselor legitime ale societatii noastre in contextul desfasurarii obiectului de activitate, pentru: centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, efectuarea unei analize statistice cu privire la portofoliul de clienti ai societatii GUARD ONE S.R.L., imbunatatirea produselor si serviciilor oferite, prin optimizarea fluxurilor si procedurilor interne; proiectarea, dezvoltarea, testarea, implementarea si utilizarea sistemelor informatice si resurselor IT proprii, solutionarea litigiilor, investigatiilor sau oricaror altor petitii/plangeri/solicitari in care societatea GUARD ONE S.R.L. este implicata; pentru motive de interes public major, pentru diminuarea riscului aferent contractarii cu o persoana expusa politic.
 • Furnizarea datelor personale este obligatorie?

Atunci cand solicitam date cu caracter personal pentru a respecta obligatii legale sau contractuale sau în baza interesului nostru legitim, furnizarea acestor date cu caracter personal de catre dumneavoastra este obligatorie. Acest lucru înseamna ca, daca astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea sa gestionam relatiile contractuale,sa respectam obligatiile legale ce ne sunt impuse sau să vă furnizăm produsele și serviciile noastre în condiții optime.

Atunci când procesăm date în temeiul consimțământului dvs., furnizarea datelor solicitate nu este obligatorie, însă refuzul de a le furniza poate conduce la imposibilitatea de a vă furniza anumite produse/servicii/opțiuni particulare.

 • Către cine dezvăluie GUARD ONE S.R.L.datele personale pe care le colectează?

In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare,GUARD ONE S.R.L.poate transmite o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal catre urmatorii destinatari:

 • angajaților GUARD ONE S.R.L. din cadrul departamentelor specifice;
 • autoritati publice cu atributii de verificare si control;
 • executori judecatoresti, notari publici, consultanti externi care acorda asistenta GUARD ONE S.R.L.. in exercitarea si apararea drepturilor in fata instantelor judecatoresti;
 • organe judiciare din Romania si din alte tari (de exemplu: instante judecatoresti, instante arbitrale, parchete);
 • institutii de investigare si suport pentru incidente de securitate cibernetica;
 • furnizorii de servicii: servicii IT, curierat, audit, evaluatori, societati de asigurare.

GUARD ONE S.R.L. efectueaza o evaluare prealabila adecvata în selectarea furnizorilor de servicii si impune acestora masuri de securitate, tehnice si organizatorice adecvate în vederea protejarii datelor cu caracter personal si pentru a prelucra datele cu caracter personal.

 • Care este durata prelucrarii datelor cu caracter personal?

In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare enuntate mai sus, datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada raporturilor contractuale cu GUARD ONE S.R.L.. si, dupa incetarea acestora, pentru perioada impusa de legislatia aplicabila, inclusiv, dar fara limitare  la perioadele minime legale de arhivare aplicabile si/sau atat cat este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime.

 1. Ce drepturi vă revin în calitate de persoană vizată?

In conditiile  legislatiei in materia prelucrarii datelor cu caracter personal,  persoana vizata beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de informare – dreptul de a primi informatii cu privire la activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal, efectuate de catre GUARD ONE S.R.L.;
 • Dreptul de acces

La solicitarea dvs., vă vom confirma dacă procesăm datele dvs. personale și, în caz afirmativ, vă vom furniza o copie a datelor dvs. personale care fac obiectul prelucrării GUARD ONE S.R.L., precum și următoarele informații:

(a) scopurile prelucrării;

(b) categoriile de date cu caracter personal vizate;

(c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;

(d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

(e) existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

(f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

(g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;

(h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În cazul în care transferăm datele dvs. în afara Spațiului Economic European sau către o organizație internațională aveți dreptul să fiți informat cu privire la garanțiile adecvate aplicate.

Prima copie a datelor personale este furnizată în mod gratuit. Pentru solicitarea de exemplare suplimentare putem percepe o taxă suplimentară rezonabilă, ținând seama de costurile administrative aferente.

 • Dreptul de rectificarea și/sau completarea datelor

Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul să le corectați, respectiv să le completați. Aveți posibilitatea de a formula o solicitare în acest sens, urmând ca noi să efectuăm operațiunile necesare.

Cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate, vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele dvs. rectificarea sau completarea datelor dvs. La solicitarea dvs. vă vom informa care sunt destinatarii respectivi.

 • Dreptul de stergere a datelor

Ne puteți cere să ștergem informațiile dvs. personale și noi vom da curs solicitării dvs., fără întârzieri nejustificate., în cazul în care se aplică una dintre situațiile de mai jos:

a)   Datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b)  Vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs., în situația în care prelucrarea datelor are ca temei consimțământul dvs. și nu există nici un alt temei juridic în baza căruia noi să vă procesăm datele personale;

c)   Datele dvs. au fost prelucrate în mod ilegal;

d)  Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului național;

e)   Datele personale au fost  colectate în legătură cu oferirea de servicii informaționale către copii iar temeiul prelucrării este consimțământul.                                                                                          

Cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate, vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele dvs. ștergerea datelor dvs.. La solicitarea dvs. vă vom informa care sunt destinatarii respectivi.

Ne rezervăm dreptul de a refuza ștergerea datelor dvs. atunci când prelucrarea lor este necesară pentru:

a)   Pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

b)  Pentru respectarea unei obligații legale care ni se aplică în calitate de operator de date cu caracter personal;

c)   În scopuri de arhivare în interes public, cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, în măsura în care ștergerea datelor este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;

d)  Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Urmare a unei astfel de cereri, GUARD ONE S.R.L. poate sa anonimeze datele, lipsindu-le de caracterul personal si sa continue prelucrarea in scopuri statistice.

 • Dreptul de restrictionare a prelucrarii

Ne puteți cere să blocăm și să restricționăm prelucrarea informațiilor dvs. personale în cazul în care se aplică una dintre situațiile de mai jos:

a)         Contestați exactitatea datelor – în acest caz, la solicitarea dvs., vom restricționa prelucrarea pentru perioada în care efectuăm verificările necesare privind exactitatea datelor dvs.;

b)        prelucrarea datelor este ilegală și nu doriți ștergerea datelor dvs.;

c)         Nu mai avem nevoie de datele dvs. în scopul prelucrării, dar datele prelucrate cu privire la dvs. vă sunt necesare pentru constarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

d)        V-ați opus prelucrării datelor dvs. în temeiul interesului nostru legitim, inclusiv cu privire la crearea de profiluri în baza acestui temei – în acest caz, la solicitarea dvs., vom restricționa prelucrarea pentru perioada în care verificăm dacă drepturile noastre legitime nu prevalează asupra drepturilor dvs.

În cazul în care prelucrarea datelor dvs. a fost restricționată, vom putea doar să stocăm datele dvs. Orice altă modalitate de prelucrare în afara stocării se va realiza doar:

Ø         după obținerea consimțământului dvs;

Ø         pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

Ø         pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice;

Ø         din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Vă vom informa înainte de a ridica orice restricție de prelucrare stabilită conform celor de mai sus.

Cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate, vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele dvs. restricționarea prelucrării acestor date. La solicitarea dvs. vă vom informa care sunt destinatarii respectivi.

 • Dreptul de opozitie

Ne puteți solicita să nu mai procesăm informațiile dvs. personale din motive legate de situația particulară în care vă aflați și dacă prelucrarea datelor dvs. se realizează în temeiul interesului nostru legitim. Vom înceta prelucrarea datelor dvs. cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau dacă scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 • Dreptul la portabilitatea datelor—poate primi datele cu caracter personal, in format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai:
 •  (i) pentru datele cu caracter personal furnizate de client in scopul indeplinirii obligatiilor contractuale;.,
 •  (ii) daca prelucrarea datelor este realizata prin mijloace automate si
 •  (iii) daca prelucrarea datelor are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimtamantul persoanei vizate;
 • Drepturi aferente deciziei individuale automate utilizate in procesul de furnizare a produselor si serviciilor – in cazul in care GURD ONE S.R.L. ia decizii automate in legatura cu datele cu caracter personal, persoana vizata poate
 • (i) cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare,
 • (ii) isi poate exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare si
 • (iii) contesta decizia automata;
 • Dreptul de a depune o plangere – poate depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor de catre GUARD ONE S.R.L.. la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazul in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, acesta poate fi retras oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte pentru viitor, prelucrarea anterioara retragerii ramanand valabila.
 • Dreptul la o cale de atac judiciară

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, aveți dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a ANSPDCP.

 1.  Cum vă puteți exercita drepturile de persoană vizată?

Transmiterea solicitării de exercitare a unui drept/drepturilor dvs.

 Pentru a exercita unul sau mai multe din aceste drepturi,  vă puteți adresa GUARD ONE S.R.L..cu o cerere scrisa, datata si semnata, la sediul GUARD ONE S.R.L.din Bucuresti, str George Georgescu nr 49, Sector 4 sau prin e-mail:dpo@guardone.ro Orice cerere formulată de către dvs. în scris va fi procesată în mod corespunzător de către noi.     

Identificarea solicitantului. Pentru a putea gestiona în mod adecvat cererea dvs. avem rugămintea să vă identificați în mod cât mai complet. În măsura în care avem îndoieli întemeiate cu privire la identitatea solicitantului, vă vom cere informații suplimentare în vederea confirmării identității dvs.

Termen de răspuns. Vom răspunde solicitărilor dvs. fără întârzieri nejustificate și în orice caz, în cel mult o lună de la data primirii cererii. În măsura în care cererea dvs. este complexă sau ne aflăm în situația de a procesa un număr mare de cereri, vom putea amâna motivat furnizarea răspunsului cu cel mult încă 2 luni, cu informarea dvs. prealabilă.

Furnizarea răspunsului. Vă vom furniza răspunsul nostru și eventualele informații solicitate în format electronic, cu excepția cazului în care solicitați furnizarea acestora în alt format.

Refuzul. În măsura în care vom refuza să îndeplinim solicitarea dvs., vă vom informa cu privire la motivele care au condus la o astfel e decizie și cu privire la posibilitatea de depune o plângere în fața ANSPDCP și de a introduce o cale de atac judiciară.

Taxe. Exercitarea drepturilor dvs. în calitate de persoană vizată este gratuită. Cu toate acestea, în măsura în care cererile dvs. au un caracter vădit nefondat sau sunt excesive, mai ales din prisma repetitivității lor, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă sau de a refuza îndeplinirea celor solicitate.

 1. Confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal

 GUARD ONE S.R.L. acorda o atentie sporita datelor cu caracter personal si intelege sa asigure confidentialitatea si securitatea datelor pe intreaga durata a activitatii prelucrare a acestora.

 GUARD ONE S.R.L.. implementeaza masuri tehnice si organizatorice pentru protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale.

Monitorizarea conformarii cu cerintele legale in domeniul protectiei datelor cu caracter personal este asigurata de catre Responsabilul GUARD ONE S.R.L. cu Protectia Datelor.

GUARD ONE S.R.L. deruleaza relatii contractuale cu terte parti care si-au asumat obligatii privind confidentialitatea si securitatea organizationala si tehnica a datelor cu caracter personal

 1. Inregistrarea convorbirilor telefonice

Guard One S.R.L poate inregistra si pastra convorbirile telefonice realizate cu oricare persoana fizica, pentru a investiga situatii, proba operatiuni/instructiuni/acorduri date de catre client/ persoana vizata, pentru a le folosi ca proba in instanta in cazul unui litigiu, precum si pentru imbunatatirea serviciilor sale.

Persoana vizata este informata in prealabil cu privire la inregistrarea convorbirii telefonice, prin comunicarea unui mesaj pre-inregistrat. Prin continuarea convorbirii, se prezuma faptul ca clientul/persoana vizata si-a dat acordul tacit pentru inregistrarea convorbirii telefonice.  

 1. Fisierele de tip cookies

Site-ul www.guardone.ro utilizeaza fisiere de tip Cookie pentru a putea oferi o experienta mai buna atunci cand se utilizeaza site-ul www.guardone.ro Aceasta prelucrare a datelor se bazeaza pe consimtamantul vizitatorului site-ului, exprimat direct pe site sau prin setarile din browser. 

 1. Cum poți contacta GUARD ONE S.R.L..?

Pentru orice neclaritati sau informatii suplimentare cu privire la activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuata de catre GUARD ONE S.R.L.,  sau pentru exercitarea drepturile de care beneficiati în calitate de persoana vizata, vă puteți adresa GURD ONE S.R.L. în următoarele modalități:

 • Prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, catre GUARD ONE S.RL. la sediul din Bucuresti str. George Georgescu nr.49, Sector 4  sau  prin e-mail  în atenția Responsabilului GUARD ONE S.R.L. cu Protectia Datelor.
 • De asemenea, ne puteți trimite cererea dvs. prin e-mail la dpo@guardone.ro